ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายรังสิวุฒิ ป่าโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสาวสุพรรษา เกิดสูง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ