ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาววชิรา สุขชาติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง
ตำแห่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2นางสาวธิดารัตน์ เรืองศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3นางสาวนัยนา เมฆหมอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4นางสาวฐิติวัลคุ์ สุริย์ฉาย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวศิริกันยา พิกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1นางสาวจามิกร โยธาศิริ
ตำแห่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2นางสาววันทนา สุขช่วย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3นางสาวภริตพร วงษาคำ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4นางสาวเลขา โค้วตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวศิริมาส แสงรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1นางสาวน้ำผึ้ง พากทองหลาง
ตำแห่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2นางสาววิภาวี ทรัพย์ปราชญ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3นางปภาดา กระดี่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4นางสาวสุรีย์ สุธาสิโนบล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวกีรตยา จีระวโรดม
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1นางสาวอรวรรณ ชื่นจิต
ตำแห่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2นางมนทิรา ภู่พิริยาภรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3นางสาวสุภาพ หน่องพงษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4นางสาววาสนา โฉมฉิน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นายสุขสันต์ สุวิชากร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1นางจินดา แก้วสุวรรณ
ตำแห่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2นายเสกสิทธิ์ ทองเหวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3นายกมล โชคอาภาสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4นายวรพล ประกอบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1นางสาวรุจิรารัตณ์ บุญธิติพันธ์
ตำแห่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3นางสาวปิยะพร หอมละออ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4นางพัชรินทร์ อาลีอุสมาน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5