นางสาวสุภาพร ทองอ่อน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นายสุขสันต์ วิชากร
ตำแหน่ง ล่าม
นางสาวสุกัลญา วงษ์วาลย์
ตำแหน่ง ล่าม
นางสาวปนัดดา ทองเลิศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุรัสวดี คล้ายนัดดา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางบำรุง แย้มครไทย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นางลัดดา สุทาวัน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นางสาวอารีรัตน์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นางนภาพร แสนโคตร
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นายอานนท์ ภางาม
ตำแหน่ง ครูสอนว่ายน้ำ
นางสาวเฉลิมลักษณ์ บุญทรัพย์
ตำแหน่ง ครูสอนว่ายน้ำ
นายมานะ ศรีรุ้ง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายประสิทธิชัย พึ่งพา
ตำแหน่ง นักการภารโรง