นางสาวสุนิษา พรมมิ
ตำแหน่ง ครูปฐมวัย
นายสุขสันต์ วิชากร
ตำแหน่ง ล่าม
นางสาวอรฉัตร เพ็ชระ
ตำแหน่ง ล่าม
นางสาวปนัดดา ทองเลิศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุรัสวดี คล้ายนัดดา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางบำรุง แย้มครไทย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นางลัดดา สุทาวัน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นางสาวอารีรัตน์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นางนภาพร แสนโคตร
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
นายมานะ ศรีรุ้ง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นางมาราตรี สรวงสุวรรณ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายปรีชา สรวงสุวรรณ
ตำแหน่ง นักการภารโรง