ผลงานวิชาการ

ลำดับ ประเภท เรื่อง ผู้แต่ง
1 Best Practice การพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูลการวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน ด้วยระบบ Cloud Computing ฝ่ายงานวิชาการ
2 บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากลูกมะฮอกกานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูจามิกร โยธาศิริ
3 บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูศิริกันยา พิกุล
4 บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ชุด Fun with English and Sentences ชั้น ป.3 ครูศิริมาส แสงรักษ์
5 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Microsoft Excel ครูจีรวรรณ เศวตพงษ์
6 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นป.1-3 รร.อนุบาลองครักษ์ นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้
7 บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Go to the market ชุดที่ 1 Food ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภิชญา จันทะมั่น
8 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบของจำนวน ระดับชั้น ป. 1 โดยวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา ครูนัยนา กลิ่นหวล
9 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายวินัย อ่ำประเวทย์
10 รางวัลคุรุสดุดี แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูช่อทิพย์ น้ำทอง
11 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ครูวัลภา จันทร์งาม
12 แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5 รายงานการสร้าง และการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Asean ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูยาใจ พุทธจรรยา
13 บทคัดย่อ รายงานการสร้าง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ และการแก้สมการ ชั้น ป.6 ครูปิยะพร หอมละออ
14 บทคัดย่อ รายงานการสร้าง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ และการแก้สมการ ชั้น ป.6 ครูปิยะพร หอมละออ
15 บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเลขเร็วจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูวชิรา สุขชาติ